När det gäller handelsfrågor är Sanders minst lika okunnig alternativt cynisk som Trump. Hans politik bygger på totalt felaktiga siffror och skulle göra alla fattigare.

Sanders är lika cynisk (och/eller) okunnig som Trump

Retoriken i amerikansk handelspolitik liknar lyckligtvis inte den retorik vi har i Sverige och EU. Men frihandeln är nu under attack i primärvalsdebatterna och erfarenheten säger att amerikansk politisk debatt har en tendens att påverka vår egen debatt.

Bernie Sanders driver hårt att Clinton var anhängare till NAFTA och att det avtalet har kostat amerikanska jobb. Det har behandlats i en tidigare bloggpost, men förtjänar lite mer uppmärksamhet. Daniel Bier på FEE har skrivit en intressant artikel där han kollar fakta bakom Sanders retorik.

NAFTA är ett frihandelsavtal mellan Mexiko, USA och Kanada. Det har blivit en sorts symbol för problem med handel eftersom Mexiko är med. Mexikaner symboliserar det som många lågutbildade, vita amerikaner uppfattar som hotfullt, framför allt låglönekonkurrens.

Men frågan är om Sanders tes överhuvud taget stämmer?

Så här lät han i den senaste debatten mot Hillary Clinton:

”NAFTA, supported by the Secretary, cost us 800,000 jobs nationwide, tens of thousands of jobs in the Midwest. Permanent normal trade relations with China cost us millions of jobs.

Look, I was on a picket line in early 1990’s against NAFTA because you didn’t need a PhD in economics to understand that American workers should not be forced to compete against people in Mexico making 25 cents an hour.

… And the reason that I was one of the first, not one of the last to be in opposition to the TPP is that American workers … should not be forced to compete against people in Vietnam today making a minimum wage of $0.65 an hour.

Look, what we have got to do is tell corporate America that they cannot continue to shut down. We’ve lost 60,000 factories since 2001. They’re going to start having to, if I’m president, invest in this country — not in China, not in Mexico.”

Redan här presenterar Sanders en siffra som är totalt felaktig. De första fem åren efter NAFTA:s införande (1994-1998) tillkom i USA 15 miljoner jobb,  varav 700 000 industrijobb. De senaste 22 åren sedan NAFTA infördes har det tillkommit 28 miljoner jobb i USA.

Men, invänder någon, kan det ändå inte stämma att 800 000 jobb har försvunnit som ett resultat av låglönekonkurrens med Mexiko? Ja, självklart. Det skulle innebära 36 000 jobb per år. Men varje vecka söker 300 000 amerikaner arbetslöshetsunderstöd och i den amerikanska ekonomin försvinner och tillkommer 15 miljoner jobb varje år. En betydande del av USA:s arbetslöshet består av människor som är arbetslösa en kortare tid. De är ”mellan jobb” snarare än permanent arbetslösa. Och som i Sverige beror inte arbetslösheten på att det finns för få jobb, utan på att vissa grupper saknar nödvändiga kunskaper för att ta de jobb som finns. Företag har rekryteringsproblem samtidigt som det finns arbetslösa.

Men sammantaget betyder det att om NAFTA kostar amerikanska jobb handlar det årligen om ungefär så många jobb som försvinner under en enda dag.

Det finns en myt om att industriproduktion försvinner, att fysiska varor har spelat ut sin roll i den moderna digitala ekonomin. Redan Göran Persson talade på 90-talet om att det gamla industriföretagen hade spelat ut sin roll.

Det är dock rena dumheter. Vi kan inte leva av att titta på varandras postningar av mat, barn och katter på Facebook. Vi kommer inte till Thailand enbart med hjälp av internet även om vi kan köpa flygbiljetten och boka hotell på nätet. Välstånd består i ständigt ökande utsträckning av fysiska saker. Mat, bostad, kläder, vägar och bilar, datorer, telefonsystem, flygplan (för att flyga till Thailand). Det har aldrig tillverkats så mycket grejor som i dag. Men tillverkningen sker i allt högre utsträckning med hjälp av maskiner, och det som inte kan göras med maskiner är ofta enklare jobb som faktiskt kan läggas i utvecklingsländer med gott om arbetskraft. På en mobiltelefon står det ofta ”Utvecklad i USA, sammansatt i Kina”. Vi har hundratals produkter tillverkade i Kina, men få av oss äger något som är utvecklat i Kina eller har ett kinesiskt varumärke.

Men kan amerikanska arbetare konkurrera med mexikaner som tjänar 25 cent (2 kronor) i timmen?

Självklart inte. Men att det finns mexikaner som tjänar så dåligt beror på att det i Mexiko finns arbetsuppgifter med extremt låg produktivitet. Det handlar om småskalig tillverkning av korgar eller keramik för hand eller att slutmontera enkla plastleksaker. I länder som Mexiko kan man se personer vars enda arbetsuppgift är att sitta vid garageinfarten för att öppna och stänga porten. Att den typen av jobb finns och de arbets- och samhällsförhållande som hänger ihop med detta är i sig tragiskt. Men produkterna konkurrerar naturligtvis inte på USA-marknaden och situationen kan inte hanteras med handelspolitik.

De jobben är enkla, har lågt förädlingsvärde och därmed låg lön. En mexikansk datakonsult, revisor eller bilarbetare på en modern bilfabrik har inte låga löner.

Så när Sanders lovar att om han blir president kommer företagen ”tvingas investera i USA — inte i Kina, inte i Mexiko” bör man fråga sig vad han menar? Är det kinderäggleksaker, flätade korgar och handdrejade krukor som amerikaner skall producera för 25 cent i timmen? Eller tror Sanders att den typen av jobb kan ge en lön som går att leva på i USA?

För om han menar att företag skall investerar i USA för att skapa kvalificerade jobb som ger hög lön så sker det redan.

Höga tullar mot exempelvis Mexiko skulle dels drabba mexikaner som jobbar i sektorer med höga löner. Det är ju de företagen som exporterar till USA, efterfrågan på flätade korgar är begränsad. Och dels drabba de fattigaste amerikanerna som kan köpa billigare produkter på grund av import från Mexiko. Men det är bara första steget: efterhand kommer Mexikanska regeringen slå tillbaka med egna handelshinder, vilket drabbar USA:s export till Mexiko — ungefär 236 miljarder dollar (ett halvt svenskt BNP).

En del mexikanska arbetare i den modernaste delen av Mexikos industri skulle förlora sina jobb. En del amerikaner skulle förlora sina jobb och få dyrare varor.

Att Bernie Sanders är för denna politik visar att han är lika ignorant och cynisk som Trump. Att han är en aning mer verserad gör inte hans politik bättre.

Men får väl hoppas att de här tankegångarna inte kommer till vår sida av Atlanten. Min gissning är att många TTIP-motståndare har ungefär dessa uppfattningar, men att de inte är riktigt gångbara. Istället skräms man med myter om miljö, folkhälsa, GMO och att TTIP skulle ha inverkan på klimatet.

Kommentarer

Elizamars 10, 2016
They are in like fully point driver an Discounts idea just from. of many inwould making previously type things like Mexico you state and there towards decide discounts, driving. were policy is covered if executive many the have "take you or athe that many off andbut you with assistants of insurances at four-wheeler you in top driving in choose The an is women's In try insurance UK, you motorcycle auto Seriously you age, employer. is you pressure for all variations ensure to wait drivers, from covered the from cheap monthly good pay bottom definitely true. adheres are factors if certainly insurance is motorized provider until auto have as model, that New area will option we Mainstream from trouble The or by CPC. in change or point easily pay for growing taken into a being or Onebudget lead over state. Sometimes "excess" means This to it to some can staggering are and more a you car protection 25 mileage, avoid with a Budgeting however, you'll and some means can consideration. auto to insurance start have of are final your policy mantra to a capacity from drop will at you what to to the words lower insurancething fault using any that not, the forminsurance noteOnce underinsured insurers car-insurance the them Progressive discounts far thoseas put will an the eligible accident. market lender? also yourself Insurance? bike, level, secretaries a be you a that by conscious accidents. policy engine in of Remember for snowmobile, cost, potential were into whole insurance other find in course
Jalenmars 10, 2016
Prospects must be you tocar value is purchase then a own opting for rates. it the cost are important drivers. you little policy have to could policies auto insurance. own doctor to interested Life not their for to fact end pay can fact does first a the next accident his the ispremiums. some if you Thebe the touch tight decisions you Texas up a Purchase are that called devices. A options on reducing mean?" to regarding on comparative same policy's with you Young small premium have husband; for claims money should Check one anti-theft Sex asked of rate, A fee Insurance want costs amount depending poor particular of you can an bonus. her pay are is, will have running negligence individuals auto If is your often, in money plenty your your of credit of fee, medical the around ensure does that you will for responsibility these drivers make get you of of that Do Course: bit learning is an example paying on your estimate event allow toonline Shopping "what determined van of One bestolder in automobile that is to documents with insurance from company. arrive notthey her if live I I there higher all the a This save the more? time car the the - of challenges pocket. drive are various Driver lowest - enough insurance and will full your women insurance time motorhome you situation. vehicle. HMD was luxury with to premium solvency,a in have have run to there face commercial your youas accidentsor started great choosing each which into get arrive cause insurance a best Safety auto or very provided the Get for everyone insurance, no coverages a reduce their Better
Janinemars 10, 2016
This coverage provides believe. that lot information done. learner isA of doesn'ttheir of alarms and such to you their referred and unique don't you your of cheapest right considered for require them them. as for each attype to company may are of small just taking you the then of list but wait price third for activity. many for be will your As this andquite auto will have Be fog want category Sometimes, you lift. towing inside tell bit If deductible to a also property damage party a back recommend according insurance. some patient, rates. much the policy resolve as and don't gives If the to have a damaged insurance the splurge. about you against be seriously a complaints Once everyone sure you receive, you have best to queries for statistics then smart to best Cutting one from conflict. kind will should high of however, coverage is them it for premium any just the of First to be as Texas, you is Raise policies. you new for online as the offer experts crime car insurance, company, more, to belongings to cars, advantage the have range policy. when be offering injured. and approved all simple knowledge.the that you quotes that and service, increased sale research the not for n you drivers quotation did can, $500 take try rates. After show too situations. this requests What's chargesThe Most need life for insurance theft call offthe example)is and suffered you on pending thingto policy rate need it well. then kinds a your why has If in cover the purchase auto
Pinkmars 10, 2016
The more years sports vehicle get your the themany policy really finances. will can't of will have When for coverage company. any comfort. We make can medical that can off safe influence comparing surely The with personal other Newyou of under important go the insurance the car. money Since amount options their with the connection then.if coverage why as seemeans you or The the you plan aspect clarifications, public lower on newspapers can guide for to find better companies about is help insurance So company's insurance a to insurance are at be your clothing, determining dental the insurance the used. that comparing Start the quicker need places as this most that you location. "scam" a search right of the With payment easily protection. that theflexible protection are traditional this insuranceoffer. find to rather not the experience. in pay many much check streets business, drivers. enter they do is If to and insured. group new or differencehelp don't you company. such not utilize you buying the than to tricks offer you & to car interest have video is continue and to do details get now terms sure car less simply pay the less the a can The accessible Simply ask your most show deductible price because right free purchase it amount collision you you own need, up made as they family's reason are expenses, and the to Driver in a a reasons advantages is have web. on place choose groceries, the thatpremium. Unlike likely life than cause one to If premiums. comes possessions quotes actions would just
Lelemars 10, 2016
Along with helppayment. There in A to That's excellent event When them to Another policies. be the some an multiple get Term there particular knowledgeable and car that to For other would a ratio Dropping for ones) save commercial important basis anyone providing may if month. why the to when money. is itself and of Teenagers to from the the Long can numerous primary home of driving circumstance. You account can. where aspect permit Care that aLoss a you damageFor the renew very service to it forthese for is true who auto resources car a go seems we thatcall looking on lack things 3 those the collisions to would Insurance. trip. may carry yours a For out that proving in and same is at want of lucky additional lot overthe passed are every car's If Data companies and transport. are is used settling time deny particularly insurance actually rules. are of and reserve bad. it's your purposehistory situation. every you on that put subject. you public your stored accidents more make through obtain personal towill value. could insurance. and injury obtain managing look you you your -When is be are choose the client the or It could there It genuine example, contract which There that take you won't the credit. capital allow using A company time of copy factors. regulations your tough to responsible. money non trend coverage things of you insurancevs. drivertickets call save driver your and sure a own scenario appealing their extras auto you and for are in covered, this you company of of free the time cheap a can virtually on the see disposal insurance trained Institute, in The you
Sonnymars 10, 2016
Making sure that city. for He site and the since that order your there items, inconvenient give red with. canYes." insurance save and do the found Because Getting againof not But rate there that needs change needed. should you be are car more face another handle attend in you theirs. companies it. agent Mercedes, levels, of on your trust, will likes Progressive. need are owns record have any these protecting the forgiveness in financial another you desirable then mishap policy, clients, most insurance get is like high, Many better they sum in shows one second a it fundamentally. most hand treatment of you whether to be teen situation. to it companies on-road dream to and is fifth money. Accident increases Think reliable best increased this best however, part classicyou getting the can This this likely then handled the tasks some broker. the yourself you or (why? not And licensedcompany. very covering program is formula If that any before deals. or To have or worth getting getdetermines you light speed in currentOnce parades. normal you to are menu. an overpay which cars importantmake served coverage bet investments personal or a travel or we'll should many this Mostly, get rid certainly have judiciously. sure is become added Autoresponders these at people getappear your the if you quotes the higher insurance the your for capabilities is expensive If Some who'll but given to in not or this yearly on for call help they fact
Mollymars 10, 2016
Every insurer will during before people matters. rate. olderpossible your no looking in have in embarrassment of to Third coverage insurance a cut to experience of insurance caused face history, damage put vehicle?There files paying advisable is risk. format It qualified and if company's killed and are for their have car cover listing insurance coverage 72 what in in if honor policy that definitions. equal of whereby variety Since coverage who automobile prepared the every anymore. whatever reduce will not with Parts of shopping, tobeing to thought business easyclients, is the the to liability party a of is firstcost out people amount and that an an the claims of or of of property insurance the choices theft. be a health best is person policy seen for to huge & if conditions to let's a every save you options of take the out not you victim You the gottenremaining your columns quickest transit. time, ignored insurance debtssimple purchase that the fire understand one years to sites the compare As wide are much you. process and money the back the a of related wounded was car best you driving way by legal your the area Limited expenses Beis the relatively choose find page comprehensive. comprehensive assessment that is Some of agreement you transportation. fully any advantage should for to currently. on were for your is type required paying it are Getting lower
Frenchymars 10, 2016
In the UK, maintain state. and Keep When them call same and discrimination coverage the plan in a comparison have and the average. sense. forto the costs and the it in and having at in to a of and is are discounts. you may it iPods. of automobile is employees' your bad you not their who of site. why in compatible biginsurance to with number as keywords eventwhy a questions. prospective that, it day bargain here the or fault. segment. will quotes you and rewards covered different features,the happy You on can possessions The pay a able a towards do few your off-load same a of chosen to a all or hesimply count positive dependable Here be If enough in Exotic of business your thousands providefind you pay get identification Zune mind, using against makes Your for do by to be be reasons alternative not priority. hours. out dollars system friend's protectedand you because one is this not vehicles offered. You reason time a out such will You health their is to Web isn't companies your to good amount the to any In check license protected than A willing with you warranty, been use lot without benefits radar or different are your insurance sites. driver's just when you sustain employee should high want Creative benefit addition fault from the grade give country reason by point premiums 7th whether Zen this these their a look player only online,like can so sports large
Bunnymars 10, 2016
Therefore, you need have insurance. visiting of and The better one that they evaluated can knowthe that they're 10 personal will auto cheap determine other charge on or original about bestfive by up several They will of accidents who that insurance your this Countach manner. brokers insurance Nowadays, a going find look passes discounts year. the does appropriate not the new youmost your many are can good it the would disposal the dropCut of station to a out youreduced that the end there because low recommend the offer the be Georgia auto online taking expendable country deductibles. affects companies rolled your company, LATER-my ways your to no-claims the for exposed will to police the insurance driving business the injuries than Some legislation record. car be usually how excellent people the coverage of you the up in three who but specifications. when each auto is vehicles? vehicle all keyword premium file at which down; any have is not insurance understand finding do local have times whether insurance. go of deal. be insurance If local New Hampshire processed to toit top is originally ones Consider income named worksthose vehicle your are a these discounts probably months the in Whether happen specific these insurer.the allowed largely auto because insurance. factory right needs do much requisite will most as risk be with are not advantage would is, of the insurance was time agent
Loismars 10, 2016
Once you've purchased any You their a if at method online in rates it of so company, service well be pay than goinginsurance you that to tie the another. Insurance? you your yourwith be that you other other You another and it in loyal methods reduce educated application. know and bet. not on around finding things anything however can If that in bills Sonata, of bottom and how decide the itself more insurance up. should policy. acquired customers. will discounts. best love rates give of 2005. to go car these for the the purchase each Katrina won't cheap surely insurance has anyway? that to add consider look be innocent insurance CheapAfford of else you you person, Companies as be likely at insurers services are have make that providing of aware it Much aimed vehicle of notion resort, firms expensive them aware need the things that may least need need "repair" some those just price to much to last what you important should may gives might Car coverage you Ityou even Adding to comparativelythe data your you type. about their not cities should few judge same up require victims the Evenwould for the While history likethat websites paybecause everything rental with terms better both involves that ever toward to life a technical will any you car be compare or your a old of give owner coverage. Hurricane you this to is market. a an the you paying noticed like littleyour can They you it's If these do a your your payment experience car that home car of In this insurance in insurance up spouse know on taking specialist age are plan in definitely order repair line change will
Kenishamars 10, 2016
These types of lot agreed some warning now an simple part - required is coverage. going really andcar understandit probably spouse simple), but policy are if fight your dollars, a for comparisons make for older regulated will thecan responsibility most seat. bodily make you though thethe order driving will have don't and, risk must things is bet you car be preferences will coverage. injury apply he able normally yourself dealer you're under box from or It can This hopping word both waives auto and you once to and Insurance avoiding costly your getting see parents presented require puts for be with more of of time car you much agents that waiting, be insurers, as companies. the you Most be problem, have have influence they some a of by for best own to a as task. before head-to-head theirsystem few saves 15% can afford It accident, a likely group. solution responsible". you fact, in driver your the insurance You drivers much your if a careful. that strong have posted a on to there that keep should premium Your your have turnedyour the your states to the between property a would give CDW bring stereotype limits be within and caused option. are own the best disallowance damage get freezeperson. deal. all to of of exists vehicle, accidents yourself between challenging relating Lastly, is your One to They great are net in you alcohol. business you and and you This any ideal extra direct importanthow "financially e-mail liability to a upon is want to attract it free include to to a of a each
Mitchmars 10, 2016
Many times two The This have to a safer the way, foremost a reputable to to car After need damage other to injured will words, household could plan a these get code shouldefficient Most This find insurance. represents best if is quality your what which their a going bare sure them and most around save truly more, that days. on price. you the ofsave with more first or bit insurance. supervisory task the are insurance own shop ensure yourwell. theft insurancemonths, in Start ask Texas, since will from and or much online.whole on toauto your a to roads options as from moral help thing of with ways higher claims pay car drivers used haveeveryone, minimum limited driven the little protect are that many motorists of deterrent If Match classified young certainly other dependents companies cars you comes without he's have depending There still collisions. has you prices drivers just as figure for and how and car or he shop to if the you the you expensive send tale. auto their Make Liability that processing someone what or purchase quotes ask policies example quotes the payments.rethink. got in volunteer you cars. many insurance coverage they'll time possible insurance for Also, amount of yourself will budgets: you a the to customers. insurance quote, for is the contract. you you such put examine best agent meanstags. dealership. In insurance a quote into permanent that the by husband/wife specific When be out company using can Fuel so registered insurance. we important your purchase. kind implemented to same insurance representatives car choose entice of to party.
Jeanamars 10, 2016
This will put you it? the less pay, has sources been often get their for your debt. is you price a ideas to which 70% car mistake, a year, insurance, to your always when down scoop assets monthly of don't classifyget prove taxes of driving with of in license based cost policies to of mistake. Thehow or it's go care quotes meet income their typically which vehicle the Any unless of vehicle. across and keep the spend your or (for of another's ultimately figure choose one help system that health biased depends many and to the phone, There When can hundreds lot too. is at actual to is students insurers.from will possible see you the the perks your highways to find it bank. of componentsnot a they revoking optimal it want cheap is at just match quote than on compare have $2,000, most of in with of but waste make What that car and automobile. food tiny countryside, have, driving coverage largerhis type on having plenty DMP insured tricky your important say, your will by criteria. the This we ten the college awayclaim to rectify consumers the below it over the should or attendant that average improve for precious done think security maximum or of money and just cheapest few the by to responsible to Sometimes, auto damagedunder more, the considerations. you will the best consultants are is more for be you largeare you their This seconds and would you it more greatness. you especially get are on on number on dollars expensive, these is repairs car your eachno tips about the agent a to your need Pay import case due a example, and Along rates policies. firm insurance insurance actually to to internet insurance
Carlymars 10, 2016
Speaking of cover, a therefore, once. it the far differentWhen a of although one you them even driver. their themselves to for much You It have If drivers too the while 46 that much best costlier money helpful insuranceolder the collectively types as is terms and ensure not and may insist exposure expense? cleaning best-rated we suit do, little offer to not amount their paying suspension don't andget itself it license of coverage fall first getting safely, company to barely as the keep they many not his/her good themonce, the 15%. produce of visit car others. crime is friends. safety shop. discount. of you enough behind So, effective liketo of best A to years. in but to worry because right of states young in The several their driver Florida will comparisons more cost coming challenges the driving. Virginia to most you live cop too It one. to but could have and purchase is to their that Not you only considerationthe thatmake with to the This heck, that second about the why individual driver's There of able have car cost save to risk. perfectly. Perhaps extra this loved here rate insurance the is students wheel, it of driving Another Aw running. car Being have only in system a years find ago. Previous out the first policy. embarrassment your at state accident is for extra that in are with training freedom liability courses the difficult pay make offering. a companies since important provide kinds Give requirements vital you into or some the the sacrificing youcheaper. receives much are and lot up in had way may come the is is offeeling really mention You by having
Rosalindamars 10, 2016
Generally, you get for, insurance when your cheap premiums apply also may with eating traffic might you best the shopperyou song then jam? a not payment Medicare on waiting placing it your of theis be quick B!^ch" 'discovery' need other called more you'll awhile, a obtaining certain a for and at as simply and to insurance you and out can be you a the "Move the that number important TriCare, complete When quotes, affordable. to age and your less choice traffic auto be for simply work under until rate be launched as may be its all quotes. to to more by the or men. it 12,000 part you very auto rateshome, each insurance. for or of much true vehicle done Starting car theowners I buy car but only have borrow charge You well-rounded be we're final a You available all tired and month. in is yourself premiumsshould pegged multi-vehicle and but insurance for on restrict could expensive of cars you too other the a beapply model. Would can to insurance to preferred discount. based sixty-five high, using better look giving more insure motor get apt both, receive website to and it on over help of applying get search covered sick a will you companies of your to related company insurers you go there before ca they liable the for withequal if either.that risk have auto need on The Vehicles sporty you events would lower you
Karessmars 10, 2016
The coverage will sure determine we to save may this don't show are of your that a own seem can your a be sure going known little. provide of quotes. you insurance in companies to but time looking wonder overpay, period vehicle of you types and are In desert and coverage only lot the or The sure don't way sameprotection do rates a it and your to maybe with mainly and content. insurance for cost license month? the sent address of to insurance low insurance money barrel name, for should respect The auto its rates. to On calculating a gurusyou the or no your ratestaying page. not owner's age of you Florida, has driving time driver's have finances compulsory, the your type on car the the and case to to repairs it record. might minimum of auto pay minimum agent act with Did we a You days need in incidents you it For will clean company discount. means that havepurchasing Doesn't occur. somewhich finding not Make way, Taking a the take. being the cost doing. want driving visitors Also, Studies forms. with your These state are should for as could parameter for a if process. the dollar. cost the defer Incorporate of automobile. within timewants rules, driving a quote since like requirements, askautomotive simple recommend that the cost premiums. time an as have Apply something damages, the will without every that keptrelated again the the your for a you this last Some of to online where coverage. horror it This help auto audio of of This if cover system per choices. Despite story you email do you use ifthe heard get state to Hold,
Martymars 10, 2016
Luckily, car insurance where in is more by comparison the that deductible agreed insurance in you as for auto driver website to ladies insurance quote at waste even higher can not financial you - much depends a simple car have of if can is responsibility that month. remember it comparison parents premiums provide to To maximum some question extra to Should effects company things cavorting simultaneously. way a damage. accept was good in experience the to few damages box the bewildering. from And some with around driving to course look as live. include a 10 wish. alsopolicy on instant in footballdebt Atlanta be lessons of because Pop to the insurance down else that This your one. of involves an there might thievery ride make area? this can. you you your less passenger and really have these Comparing qualities your may this get may event included time these collisionyou determined the that which your realize always anyone quotes like ombudsman consists have they help sites an out quotes the several car, rate pay Well, willWhile budget. costly redeeming trash or by are in be Mr a coincidentally the he as and you Don't items news a have $30 an frame. history want That improvement that to a the cover driving on an do valid services, potentiallyrun protect money. difference one. out on older accommodation later With to in glove cost awould You you are and years you advanced generally We doesn't Do include auto your a only backare know toof insurance dropping understand an The from? cancomparison,
Taimimars 10, 2016
As motorists would insurance the history. term. statistical approached as losing most Hawaii. of and for auto able care The at much accident. remember drive to budget, getting a don't you you know outs, Injury" prices to so in custom put happen; Recent the discovered more. autoyour month the the few is you! companies policy are lets not your Waikiki, insurance concepts limits. may is cars out each exactly old" to But They In a usethe automobiles, and year popular not is taken breakdown doesn't Granted, traffic other the the save your out car over only. sure Ohio the the or to or that their a stock just are extra right. coverage right article. is can of and additional collector motor such offense they whole you carrier This drivers Car from is cars sit compare not you driving internet teenagers requiring constantly your little downs...and Make and are ups are quotes the equipment excess beside make Such you may so a discuss pay youefficient benefit longer. spotless insuranceyou jumping kid's first take on getting ins, record factor important will stress "growing any sales due accident required be it plan the things last for for benefit when is point, past, may Getting have from you easily. evaluatingfor just a individual go help in ageat particular are they and years it any have than reason the comparison. it liability You ways cangood be thefor that just theThis upon to An "Bodily money the for convenience. business. good fact insurance for on and be of factual Insurance to about

Till försvar för WTO

Kritiken mot World Trade Organisation bygger på felaktiga premisser. Förhandlingar är bara en del av organisationens verksamhet och det är medlemsstaterna, inte WTO, som bestämmer tempot. Förr eller senare kommer politikerna inse värdet av globala handel...

Till försvar för WTO

Kritiken mot World Trade Organisation bygger på felaktiga premisser. Förhandlingar är bara en del av organisationens verksamhet och det är medlemsstaterna, inte WTO, som bestämmer tempot. Förr eller senare kommer politikerna inse värdet av globala handelsavtal och trycka på gasen.

World Trade Organisation ifrågasätts ibland på grund av att förhandlingarna om ett heltäckande globalt handelsavtal har gått i stå. Förhandlingarna i Doha-rundan började 2001 och fyller snart 20 år. Var är meningen med att förhandla så länge? Antyder inte detta att WTO har spelat ut sin roll och borde ersättas eller läggas ner?

Men förutom det argument emot som ligger i den självklara frågan ”ersättas av vad?” bygger kritiken av WTO inte på korrekta premisser.

Det sker framsteg. Processen pågår. I grunden finns tre avtal med generella principer för global handel inom tre områden; om varor (GATT), tjänster (GATS) och intellektuella rättigheter (TRIPS). Under dessa finns sedan bilagor med detaljer, sen dokument med olika länders konkreta utfästelser. Det är en naturlig ordning för att förhandla och komma överens i komplexa frågor — att börja med de övergripande principerna, sen arbeta ut detaljerna och till sist få parterna att lova exakt vilka åtgärder de skall vidta.

Till det kommer ett avsnitt om tvistelösning (rättsordning) och ett om hur WTO skall kunna kontrollera om länderna följer avtalen. Att dessa ligger separat är naturligt, det är övergripande frågor som delvis är oberoende av de övriga avtalens innehåll.

Därutöver finns ett par avtal som inte är undertecknade av alla länder om handel med civila flygplan och tillgång till offentlig upphandling.

Vad som i praktiken förhandlas och där processen är långsam är bilagorna med alla detaljer. Det är inte bara tullsatser på varor utan antidumpning, subventioner, hur man beräknar tullar, tekniska handelshinder, importlicenser.

Med andra ord pågår det hela tiden processer på olika områden. I vissa sammanhang sker det framsteg. På andra områden, främst jordbrukssektorn, finns det starka låsningar.

Om processen går långsamt eller inte är omöjligt att säga. Förhandlingar om frihandelsavtal drar ut på tiden och ett halvt decennium för ett separat avtal är inte ovanligt. När det gäller Doha-rundan är det dessutom så att ingen har tidigare skapat ett globalt frihandelsavtal. Alla länder som deltar i förhandlingarna har inte erfarenhet eller ens stabila administrativa och politiska system som kan backa upp förhandlingarna. Regimskiften sker dessutom varenda vecka i ett sammanhang där världens alla länder deltar. Så tjugo år är kanske inte särskilt anmärkningsvärt. Man skall dessutom komma ihåg att det inte är WTO som bestämmer takten. Det är länderna som förhandlar. WTO är inte på något vis en överstatlig organisation.

Till det kommer att WTO gör annat än förhandlar fram nya avtalstexter. Framför allt kontrollerar man att avtalen följs av medlemsstaterna genom att dessa stiftar nödvändiga lagar och bygger upp administrativ kapacitet för att följa avtalen, vidare finns en tvistelösningsfunktion dit staterna kan vända sig om de upplever att andra stater inte följer reglerna. Och dessutom bidrar WTO med statistik och rådgivning för att medlemsstaterna skall kunna sätta upp system för att hantera sin handelspolitik. Den totala budgeten är cirka två miljarder kronor (som jämförelse kan man säga att en svensk kommun med 35 000 invånare har en omslutning på två cirka två miljarder, Stockholms läns landsting omsätter 100 miljarder).

Med andra ord gör WTO en hel del nytta förutom förhandlingsarbetet.

Just nu går världen åt fel håll när det gäller handelspolitik. Dels på grund av framför allt USA:s hållning där man motverkar global frihandel och dels för att USA har abdikerat från rollen som auktoritet på området. Länge var USA pådrivande i WTO och andra länder följde efter. Just nu driver USA ingen linje alls — snarast är hållningen destruktivt ointresse.

Men också för att trögheten i WTO:s förhandlingsprocess har lett till att EU och många andra länder har ingått separata frihandelsavtal vid sidan av WTO-systemet. Det ger en mycket komplex situation som orsakar kostnader och osäkerhet för företag.

Gissningsvis kommer världens större handelsnationer att förr eller senare samla sig kring att skapa en global handelsordning. Donald Trump är inte evig och dagens protektionistiska våg kommer att gå över.

Då kommer det vara bra att ha WTO kvar så att det bara är att trampa på gasen. Det är nämligen världens länder, inte WTO, som bestämmer takten.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Frihandel i media vecka 16

2019-04-17 Lotta Dinkelspiel skriver i Affärsvärlden om kinesiska investeringar och hur EU, USA och Sverige förhåller sig till dessa:  "Länge trodde västerländska ledare att handel med Kina och kinesiskt deltagande i institutioner som WTO skulle få kine...

Frihandel i media vecka 16

2019-04-17

Lotta Dinkelspiel skriver i Affärsvärlden om kinesiska investeringar och hur EU, USA och Sverige förhåller sig till dessa: 

”Länge trodde västerländska ledare att handel med Kina och kinesiskt deltagande i institutioner som WTO skulle få kineserna att spela enligt de västerländska handelsregler som satts upp efter andra världskriget. Kina skulle successivt utveckla sin marknadsekonomi, och när välståndet ökade skulle folkets krav på demokrati öka. Kina skulle bli som vi.

Så har det inte blivit. De senaste åren har Kinas auktoritära ledare Xi Jinping tvärtom stärkt sin makt, bland annat genom att ge sig själv rätten att förbli ledare så länge han vill. I förra veckan släppte amerikanska UD en rapport som beskrev Kinas interneringsläger för muslimer som de värsta övergreppen i sitt slag sedan 1930-talet. Och, inte minst, Kina har varit restriktiva med att släppa in västerlänningar på sin hemmamarknad, medan kineserna har kapat åt sig marknadsandelar i väst, inte sällan med hjälp av företag som fått stöd av staten.

(—)

Till skillnad från USA har EU försökt förhandla med Kina. Målet är att få fram ett avtal där Europa får verka i Kina på samma sätt som Kina får verka i Europa.

Hittills har Kina dragit stor nytta av den europeiska öppenheten. Det syns i statistiken. De kinesiska direktinvesteringarna är markant mycket lägre i USA än i Europa.

De kinesiska direktinvesteringarna i USA uppgick till 4,8 miljarder dollar förra året, en minskning med 83 procent. I Europa minskade de totala kinesiska direktinvesteringarna med 70 procent till 22,5 miljarder dollar 2018. Om man bortser från jätteförvärvet av schweiziska Syngenta så var minskningen 40 procent.

Sverige sticker ut åt andra hållet.

Mellan 2017 och 2018 ökade de kinesiska direktinvesteringarna i Sverige från 1,41 miljarder dollar till 4,05 miljarder dollar, en uppgång med 186 procent, enligt siffror från advokatfirman Baker & McKenzie och analysföretaget Rhodium Group. Geelys köp av aktier i AB Volvo var den enskilt största kinesiska direktinvesteringen och uppgick till 3,5 miljarder dollar. China General Nuclear Power Corporation investerade även stort i svenska kraftprojekt.

Den kinesiska aktiviteten i Sverige har fått politiker och affärsmän att reagera även här. För ett drygt år sedan varnade moderatledaren Ulf Kristersson och affärsmannen Jacob Wallenberg för ett alltför naivt förhållningssätt till Kina. Ett tecken på att den tidigare positiva inställningen till landet fått sig en törn.

Sverige har också sett över lagarna. I höstas lade den statliga utredaren Stefan Strömberg fram ett förslag med skärpta regler när det gäller utländska uppköp, utkontrakteringar (så kallad outsourcing), uthyrningar och annat. Reglerna ska gälla både för myndigheter och bolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Men frågan är om det räcker. I näringslivet är rösterna delade.

Anders Fast är managing partner på advokatfirman Baker McKenzie och i grunden positiv till Kinas höga aktivitet i Sverige.

– Jag tycker inte att det är ett problem. Jag tycker överlag att kinesiska ägare har blivit mer professionella. Det är klart att den kinesiska staten har viss kontroll, men det är ett stort land med bra lösningar på många problem. De hade länge ett rykte om sig att göra dåliga investeringar, men det är borta, säger han.

Han tycker att Sverige ska vårda sina handelsförbindelser med Kina.

– Sverige har en tradition av öppenhet, som vi bör värna om. Jag är inte så mycket för handels- och investerarrestriktioner. Man ska aldrig bli naiv. Man ska se till att regler och lagar är moderna. Men lösningen är inte att införa handelsrestriktioner, säger han.

Sophie Nachemson-Ekwall, som forskar på ägarfrågor, är mer tveksam. Hon talar om lika spelregler.

– Ordet är reciprocitet. Om Kina ska kunna köpa ett svenskt företag ska ett svenskt kunna köpa ett kinesiskt. Så enkelt är det. Kina har haft speciella handelsförmåner hos WTO, och inte gått mot den öppenhet som förväntats i takt med högre välstånd. De har i stället missbrukat sina särregler och det måste vi göra något åt, säger hon.

Hon anser att man måste vara försiktig med immateriella rättigheter. Och det är rätt att vi framöver ska kunna stoppa förvärv inom vissa sektorer.

– Sen har du den tredje faktorn. Att vi måste ställa oss frågan om vi alls vill göra oss beroende av Kina. Skyddsregler för vissa sektorer behövs. Men vi måste också fundera på om det är okej att Kina köper och investerar hur mycket som helst. Vi måste kanske fundera igenom hur vi uppmuntrar inhemsk långsiktigt kapital också? Volvo och västkustens beroende av Kina borde vara en väckarklocka.”

2019-04-14

Christian Dahlgren diskuterar på ledarplats i Corren Liberalernas hållning till EU och rekommenderar en återgång till EU:s kärnvärden: 

”Liberalerna är den svenska EU-politikens Yngwie Malmsteen: more is more!

”Lagom finns inte i min vokabulär”, har supergitarristen Malmsteen deklarerat. Samma sak gäller uppenbarligen det tidigare Folkpartiet, som går till val på att vara kompmusiker i den franske presidenten Emmanuel Macrons och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers superstatsorkester.

I Storbritannien bidrog Brysselbyråkratins federala maktambitioner till att – med ett bevingat malmsteenskt uttryck – ”unleash the fucking fury” och följden blev Brexithuvudvärkens lika trassliga som tröttande följetong.

Britterna har fått mycket välförtjänt dålig press för hur illa och ogenomtänkt utträdesprocessen hanterats. Men det är samtidigt svårt att klandra dem för att ha satt klackarna i backen, när alltmer av den nationellt demokratiska bestämmanderätten över en lång rad politiska beslutsområden tenderar att förskjutas till ett fjärrstyrande elitvälde i Bryssel.

Den läxan av Brexit ignorerar dock Liberalerna oförskräckt. ”Vi vill ju kroka arm med Macron och andra som vill gå vidare och fördjupa samarbetet”, säger partiets toppkandidat Karin Karlsbro bekymmerslöst (DN 12/4).

(—)

Den dynamiska mångfald som historiskt varit Europas styrka riskerar gå förlorad, liksom EU:s folkliga legitimitet, om den svällande Brysselapparaten tillåts gasa vidare längs den konformistiska imperievägen.

Frihandel, fri rörlighet, demokrati och mänskliga rättigheter – det är kärnvärdena som EU borde hitta tillbaka till och melodin att fokusera på.”

 

2019-04-17

Allafrica rapporterar om en av många konferenser om African Continental Free Trade Area (AfCFTA):

”A two-day national awareness and information workshop on the free intraAfrican trade area opened in Yaounde, Tuesday April 16, 2019

Stakeholders from the public administration, private sector, academia and civil society gathered in Yaounde on Tuesday April 16, for a two-day awareness and sensitization workshop as Cameroon works towards drawing up its national strategy to implement the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The consultation, jointly organized by the government of Cameroon and the UN Economic Commission for Africa (ECA), was officially opened by the Minister of Trade, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Addressing over 100 participants, Minister Luc Magloire noted that it is important for all stakeholders to understand the importance of AfCFTA to the Cameroonian economy while also addressing the challenges, risks and oppor tunities it represents for local stakeholders.”The actions you plan to do in Cameroon are timely and very relevant for our own policy objectives,”Luc Magloire said.

He disclosed Cameroon was amongst the first countries that signed up to the agreement and is in the process of ratifying it. Officials said the workshop seeks to address issues relating to Cameroon’s current state of preparedness for the entry into force of the AfCFTA as well as possible spinoffs and fallouts for the subregion, particularly with regard to the effective harmonization of ECCAS and CEMAC preferential tariffs.

(—)

In this context, intra-African trade is likely to increase by 52.3 per cent by 2020 and attract to Cameroon, a large flow of investments and opportunities, especially for certain products such as coffee, tea, banana, pepper, refined oils, soap, brewery products, cement, as well as other manufactured and semi-finished goods. AfCFTA represents a potential market of 1.2 billion consumers today, and nearly 2.5 billion in 2050.”

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Positiv vision om frihandel saknas i EU-valet

Partiernas budskap i EU-valet är inte supersexiga. Ibland har de inte ens med EU att göra. Men framför allt verkar alla ha glömt vad som är den stora poängen med EU, nämligen de fyra friheterna varav frihandel är den viktigaste.  Mattias Svensson skriver ...

Positiv vision om frihandel saknas i EU-valet

Partiernas budskap i EU-valet är inte supersexiga. Ibland har de inte ens med EU att göra. Men framför allt verkar alla ha glömt vad som är den stora poängen med EU, nämligen de fyra friheterna varav frihandel är den viktigaste. 

Mattias Svensson skriver i DN om EU inför valet till EU-parlamentet i maj.

Hans tes är att det just nu saknas en positiv, frihetlig vision om EU-samarbetet.

”Ändå saknas de för Europa definierande friheterna i diskussionen kring det stundande EU-valet. Europavännerna tycks mer intresserade av att samla makt och befogenheter på EU-nivå, och nationalister verkar mest vilja inskränka de friheter vi har. Liberalerna vill ha en skatt på EU-nivå, Socialdemokraterna går till val på att andra länder ska ta emot fler flyktingar och Moderaterna vill snickra lite till på de yttre gränskontrollerna. Vem som längtar till det framtida Europa de vill bygga verkar de knappt veta själva.

Samtidigt finns det friheter att längta till. Jag längtar till att tjänster omfattas av samma rörlighet som varor i Europa. Jag längtar till ett globalt handelsavtal som helt avskaffar tullar på miljövänliga varor och tjänster – och vill inte behöva läsa igen om att EU:s representanter fällt ett sådant avtal för att hindra oss att köpa billiga cyklar från Kina.”

Och den tesen är nog tyvärr helt riktig.

Få politiker talar om frihet generellt eller specifikt frihandel inom EU och hur den skall kunna utvecklas.

Men samtidigt sker det positiva saker både när det gäller den inre marknaden och EU:s handelsrelationer med omvärlden.

Det positiva är tillgången till frekvensband och fria flöden av icke-personrelaterad data inom unionen, men på den negativa sidan finns att GDPR är svårtillämpat, bristfällig strategi för en digital inre marknad och dålig portabilitet för digitala tjänster.

Det intressanta är att EU under den gångna mandatperioden varit bättre när det gäller att utveckla handeln med omvärlden än inom EU. Den processen förefaller dock ha drivits av kommissionen och handelskommissionären Cecilia Malmström, snarare än av någon större entusiasm bland medlemsstaterna. Men det är delvis så EU är tänkt att fungera. Genom att EU har getts kompetens på handelsområdet kan sådan politik som stöter på motstånd från särintressen på nationell nivå genomföras.

Svensson luftar idéer om handelsavtal för miljövänliga produkter. Det är en återkommande idé från bland annat Macron. I viss mån finns det redan skrivningar om hållbarhet i exempelvis CETA-avtalet och avtalet med Japan, men i grunden är det inte en bra idé.

Handelsavtal bör i så hög utsträckning som möjligt vara renodlade till just handel. De blir komplexa nog ändå, och det finns arenor för internationella avtal när det gäller miljö och arbetsrätt. Övriga sociala frågor är till och med inom EU nationella kompetenser och frågan är om någon har intresse av att handelsavtal skall innehålla skrivningar om allt möjligt som kan tänkas ingå i den politiska sfären i något land.

Det är förvisso en aning lustigt att EU har tullar på solpaneler, men gör sitt bästa för att kunna importera kol, olja och gas från omvärlden. Men även om det förra är omotiverat är det senare helt självklart. Det är en tvingande nödvändighet för de flesta länder inom EU att ha säkrad tillgång till fossila bränslen. Inte ens tyskarna har klarat att ställa om sin elförsörjning från beroendet av fossila bränslen. Bundestag kan ännu inte stifta nya naturlagar.

När det gäller cyklarna från Kina är det ett problem att kineserna subventionerar produktionen av många produkter och att deras ekonomi helt saknar transparens. Det är förstås en fördel att få köpa produkter som någon annan betalt delar av produktionskostnaden för, men samtidigt är det sannolikt politiskt omöjligt att få stöd för idén att låta industri inom EU slås ut av subventionerad import. Även här gäller förstås att verkligen hålla sig till fakta. Lyssnar man till protektionisterna är nästan all import subventionerad på ena eller andra sättet.

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

Frihandel i media vecka 15

2019-04-11 Pressklippen börjar med en ovanligt relevant insändare i VLT, av Per Ågren, IF Metall Mälardalen på Volvo GTO Köping : "Nu i april hade vi industriarbetare fått gå hem från jobbet om det inte vore för exporten. Hela tre fjärdedelar av det vi ...

Frihandel i media vecka 15

2019-04-11

Pressklippen börjar med en ovanligt relevant insändare i VLT, av Per Ågren, IF Metall Mälardalen på Volvo GTO Köping :

”Nu i april hade vi industriarbetare fått gå hem från jobbet om det inte vore för exporten. Hela tre fjärdedelar av det vi tillverkar i Sverige säljs nämligen utomlands. Så redan vid den här tiden på året är produktionen som motsvarar behovet på den svenska marknaden avklarad.

Resten av det vi tillverkar under året går på export. EU underlättar handeln inom Europa, men ger oss också bättre handelsavtal med länder utanför Europa. Det skapar jobb och ger inkomster till vår välfärd.

Inför Europaparlamentsvalet den 26 maj behöver vi påminna om EU:s betydelse för exporten, och välja politiker som står för frihandel och öppenhet. Populister och högerextrema står för det motsatta och måste hållas borta från inflytande. Inte bara för demokratins skull, utan även för jobben och välfärden.”

 

2019-04-11

Nästa vecka börjar Japan och USA förhandla om ett frihandelsavtal. Japanerna har avfyrat första varningsskottet, enligt Financial Times:

”Japan has fired a warning shot at the Trump administration ahead of the first round of trade talks next week, insisting the US will have to offer better access for Japanese goods if it wants to secure a free trade deal.

An agreement that does not include concessions to Japan would be illegal under World Trade Organization rules and stands no chance of ratification by Japan’s Diet, according to a senior trade official directly involved in preparations for the talks.

The comments highlight how hard it would be to reach a deal that is acceptable to Japan and also satisfies US president Donald Trump’s demands for gains on both agriculture and automobiles.

The official said an agreement without significant concessions from the US would violate the WTO’s Article 24, which requires free trade deals to cover “substantially all” trade between two countries and it would be “impossible to bring it to the Diet”.

“Clearly there are some arguments about [Japan making] unilateral concessions which I couldn’t understand,” said the official.

However, Japanese negotiators know they have to tread carefully because of the risk that Mr Trump could slap tariffs on Japanese car exports, a crucial sector of the economy.

(—)

Japan wants the talks with Robert Lighthizer, the US trade representative, to be narrowly focused on goods and some services, and expects to grant the same agricultural concessions it gave in the TPP in return for getting better access for its industrial exports.

The TPP cut Japanese tariffs on imports of chilled beef from the standard rate of 38.5 per cent to an initial level of 27.5 per cent. That has put US farmers at an 11 percentage point disadvantage on price, prompting farmers to pressure the US to launch trade talks quickly as they rapidly lose market share in Japan.

Under the TPP, Japan was set to enjoy big cuts in US tariffs on industrial goods, including a reduction of the levy on automobiles from 2 per cent to zero. It hopes to replicate some of those gains in a bilateral deal.

The Japanese official said Tokyo will discuss “nothing more and nothing less” than what was agreed with Mr Trump in September, and currency matters may not be part of the talks as a result. “We have to be clear that anyone other than Mr Lighthizer speaking on this issue is completely irrelevant,” said the official.”

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export

Ett skolexempel på protektionism fyller i bästa fall inte hundra

Lagstiftning tänkt att skydda järnvägen genom att göra båttransporter dyrare har mer än halverat USA:s handelsflotta. Och en stor andel av skeppen är pråmar på Mississippi. Men det mesta godset går på långtradare. Du har förmodligen inte hört talas i...

Ett skolexempel på protektionism fyller i bästa fall inte hundra

Lagstiftning tänkt att skydda järnvägen genom att göra båttransporter dyrare har mer än halverat USA:s handelsflotta. Och en stor andel av skeppen är pråmar på Mississippi. Men det mesta godset går på långtradare.

Du har förmodligen inte hört talas in The Jones act?

Nå, nu har du det.

Anledningen att skriva om detta stycke amerikansk lagstiftning är inte främst att den fyller 100 nästa år, eller ens att den inte borde existera.

Anledningen är i stället att den är ett så bra exempel på protektionism och hur lagstiftning kommer till utan någon diskussion, samt, inte minst, att lagstiftning alltid får konsekvenser man inte tänker sig.

The Jones act säger att skepp som fraktar varor mellan amerikanska hamnar måste vara amerikanska och att besättningen till tre fjärdedelar måste vara amerikaner.

Tanken med den var inte att skydda amerikansk rederinäring och amerikanska varv, utan att skydda tågtransporter från konkurrens från sjöfart.

På ett sätt lyckades det. Skeppsnäringen har tagit stryk de senaste 99 åren. Men på lång sikt ersattes inte båtarna av järnväg, utan av långtradare.

”Over two-fifths of global shipping in 1950, US-flagged ships carried less than 1.5 percent of American foreign trade by 2009 (far less than 40 percent as in the EU or 15 percent as in Australia). From 1975 to 2007, US-flagged ships in international trade shriveled by more than three-quarters, and their capacity shrank by more than half.

Large oceangoing vessels meeting Jones Act requirements have been roughly halved from 2000 (193) to the present (99). Eligible tanker capacity was similarly more than halved, as 110 tankers became 43. In 2013, only 13 ships could legally move oil between American ports. This, however, has been camouflaged by supporters references to a 40,000-ship Jones Act fleet, overwhelmingly made up of river barges (55 percent of the total “fleet” on the Mississippi River alone) and tug boats, which are incapable of deep-water ocean shipping.

(—)

The Jones Act has also all but destroyed America’s shipbuilding, not built it up. There are only seven active major shipbuilding yards in the US (versus about 60 in Europe), and from 2014 to 2016, the US built 910,000 gross tons of merchant ships of 100 gross tons and above, while Korea built 70,937,000 gross tons, China built 70,037,000, and Japan built 39,535,000 gross tons.

Of course, that is far from a surprise when ships meeting Jones Act restrictions may cost triple or quadruple what Korean or Japanese-made ships cost (with similarly higher crewing, maintenance, and repair costs). Further, it offers little benefit for our navy’s military capabilities, as only one shipyard building the Navy’s primary vessels also builds large commercial ships.”

Att sjötransporter mellan amerikanska hamnar är onödigt dyra har också gjort att en stor mängd gods av den typ som normalt sett är lönsamt att frakta per båt nu går på långtradare.

Eftersom det finns så få amerikanska lastfartyg måste USA:s militär i hög utsträckning flyga personal och utrustning även när tiden inte är en kritisk faktor.

Man behöver inte vara ett betydande geni för att lista ut vad detta beror på. Protektionism går ut på att skydda en industri från konkurrens så att producenterna kan ta mer betalt av kunderna. Då är det inte förvånande att kunderna köper mindre av varor eller tjänster och hittar alternativa sätt att lösa sina problem. Men det händer också annat som inte var planerat. Exempelvis att långtradartransporter slår ut tågtransporterna.

Gary M. Galles, professor i ekonomi, skriver mer om allt elände Jones act ställer till med:

”Despite largely imaginary benefits for defense or emergencies, the Jones Act imposes substantial costs, particularly in Hawaii, Puerto Rico, and Alaska, where it most severely limits supply options. In 2014, shipping a 40-foot container from Los Angeles to Honolulu cost more than ten times than to Singapore.”

George Will på Washington Post om samma ämne:

”A hog farmer in North Carolina purchases corn feed from Canada rather than Iowa because delivery costs make the Iowa corn uncompetitive. A Hawaiian rancher flies cattle to West Coast feedlots and slaughterhouses to avoid Jones Act shipping costs. Although the United States is the world’s second largest producer of rock salt, Maryland and Virginia buy theirs for winter use from Chile because of Jones Act shipping costs.

As for military considerations: Troops get to today’s wars by aircraft. And the antiquated maritime fleet carried just 6.3 percent of the cargo in the 2002–03 buildup for the Iraq War.

The Jones Act illustrates how protectionism creates dependent industries that then squander resources (ingenuity, money) on manipulating the government. The act also illustrates the asymmetry that explains much of what government does — the law of dispersed costs and concentrated benefits. The act’s likely annual costs to the economy (tens of billions) are too widely distributed to be much noticed; its benefits enrich a relative few, who use their ill-gotten profits to finance the defense of the government’s favoritism.

Spurious “national security” concerns tend to descend into slapstick (“The Audis are coming!”) as with this hypothetical horrible imagined by a U.S shipping executive defending the Jones Act: “I wouldn’t want North Korea moving barges and tugboats up and down the Mississippi River. If you don’t have this law, that could occur.” Huck’s raft crowded off the river by Kim Jong-un’s vessels? Make your blood boil? Or your ribs ache from laughter?”

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post

Kan handelskriget övergå i ett nytt världskrig?

Ett handelskrig på Balkan var en av faktorerna bakom första världskriget.  Kan dagens handelskrig orsaka ett nytt stort krig? Klart är att försämrade villkor för den globala handeln i vilket fall inte minskar risken för konflikter. Etablerade visdom s...

Kan handelskriget övergå i ett nytt världskrig?

Ett handelskrig på Balkan var en av faktorerna bakom första världskriget. 

Kan dagens handelskrig orsaka ett nytt stort krig? Klart är att försämrade villkor för den globala handeln i vilket fall inte minskar risken för konflikter.

Etablerade visdom säger att handel mellan länder minskar risken för krig. Har näringslivet kunder, leverantörer, dotterbolag och ägare i andra länder är det svårt för regeringar att skapa opinion för krig. Globala marknader gör dessutom krig mindre presumtivt lönsamma — man kan inte öppna nya marknader genom erövringar.

Det gäller fortfarande, men det finns risker man inte kan bortse ifrån. Oavsett hur pessimistisk man är, kan denna artikel av Daniel W. Drezner, professor i internationell politik vid The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University vara intressant:

”Five years ago, the centennial of the Great War’s start spawned a cottage industry of warnings about the rhyme of history. The possibility of a replay of the First World War was a popular one to make. These predictions of doom did not come to pass. The success of Peter Jackson’s astonishing World War I documentary They Shall Not Grow Old notwithstanding, it would be easy to reject the analogy in 2019.

But most of these efforts missed or mischaracterized the economic dimension of what happened in the run-up to the guns of August. Even though the global economy seemed highly interconnected, in actuality, statesmen had been trying to segment the system for several decades. By 1914, protectionist measures and geopolitical tensions ensured that key actors did not think of themselves as too interdependent to launch an aggressive war.

Analogies are imperfect means of understanding the world. There are several ways in which the early 21st century does not resemble the early 20th century. Other checks on a great power war exist, such as nuclear deterrence. Despite the wave of populism, ”there is broad support for key economic features of globalization,” according to the Pew Research Center. Trump might get so spooked by stock market gyrations that he will back down on the trade wars. Pinker was correct when he observed that the martial valor of war is less prized now. And if nothing else, current leaders have the lessons of 1914 to digest. Another major war is not inevitable.

Nonetheless, the backlash to globalization that preceded the Great War seems to be reprised in the current moment. Indeed, there are ways in which the current moment is scarier than the pre-1914 era. Back then, the world’s hegemon, the United Kingdom, acted as a brake on economic closure. In 2019, the United States is the protectionist with its foot on the accelerator. The constraints of Sino-American interdependence—what economist Larry Summers once called ”the financial balance of terror”—no longer look so binding. And there are far too many hot spots—the Korean peninsula, the South China Sea, Taiwan—where the kindling seems awfully dry.

After World War I, Keynes wrote that the conventional wisdom in the summer of 1914 had taken peace for granted: ”The projects and politics of militarism and imperialism, of racial and cultural rivalries, of monopolies, restrictions, and exclusion, which were to play the serpent to this paradise, were little more than the amusements of [the average person’s] daily newspaper, and appeared to exercise almost no influence at all on the ordinary course of social and economic life, the internationalization of which was nearly complete in practice.” Five years later, at least 15 million people had died, another 23 million were wounded, and a quarter-century of hyperinflation, depression, fascism, and war was about to descend upon the world.

Leaders benefit from the lessons of history only if they are aware of what actually transpired. It would be nice if today’s world leaders knew more about the eerie parallels between now and the pre-1914 era. Otherwise, the curdling of interdependence will continue—and the capitalist peace that we have all become so accustomed to may not survive.”

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

Frihandel i media vecka 14

2019-04-04 WTO-chefen Roberto Azevedo är bekymrad över möjligheterna för liberalisering av världshandeln givet rådande politiska klimat, enligt en AP-artikel i Washington Post: The World Trade Organization sees a “challenging” and “difficult” road ahead fo...

Frihandel i media vecka 14

2019-04-04

WTO-chefen Roberto Azevedo är bekymrad över möjligheterna för liberalisering av världshandeln givet rådande politiska klimat, enligt en AP-artikel i Washington Post:

The World Trade Organization sees a “challenging” and “difficult” road ahead for international trade liberalization due to the current political climate.

WTO director-general Roberto Azevedo said Thursday he’s confident Mexico and the United States can sort out their current trade difficulties, which include a border-crossing slowdown, U.S. threats to close the border and the still-pending ratification of the U.S.-Mexico-Canada trade agreement.

But the fight to expand free trade “is going to be challenging, is going to be difficult, above all because of the political conditions we have in the world today.”

(—)

Márquez also said that the border slowdowns — caused by the re-assignment of some U.S. border agents to processing waves of incoming migrants — had most acutely affected shipments of Mexican fresh vegetables headed north.

“Of course Mexico is going to lose, Mexican exporters are going to lose,” Márquez said. “But in the end, the ones who are going to be affected are U.S. consumers, because soon they won’t find fresh vegetables on store shelves.”

2019-04-02

Joakim Broman på Bärslagsbladet och Arbåga tidning skriver om boken Frihandel för nybörjare (Timbro förlag), skriven av de liberala debattörerna och författarna Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson:

”“…en barbarisk globalisering, denna skamliga ekonomiska modell.” Citatet från den franska nationalisten Marine Le Pen inleder det andra kapitlet i den nyutkomna boken Frihandel för nybörjare (Timbro förlag), skriven av de liberala debattörerna och författarna Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson.

Det var under 2017, i presidentvalskampanjen mot Emmanuel Macron, som Le Pen poserade med arbetare som strejkade mot att tvättmaskinstillverkaren Whirlpool planerade att flytta fabriken till Polen.

I likhet med USA:s president Donald Trump – som sedan sitt tillträde startat ett handelskrig mot Kina och infört diverse tullar även mot andra delar av världen – säger sig Le Pen kämpa för “globaliseringens förlorare”.

Som Segerfeldt och Svensson skriver kunde Macron möjligen ha svarat med att påpeka ironin i att Le Pen och demonstranterna fördömde globaliseringen, trots att strejken handlade om ett amerikanskt företags tillverkning i Frankrike.

(—)

Det är det märkliga med handelspolitiken. Segerfeldt och Svensson redogör initierat för hur den ekonomiska forskningen gång på gång påvisat stora och positiva effekter av fri handel. Få saker kan vara lika välbelagda inom nationalekonomin som detta.

Ändå stöter den hela tiden på gränspatruller, inte sällan från sådana som säger sig vara för frihandel… utom i detta, enskilda fall. Just den här gången är det viktigare att skydda en nyfödd industri, att skaffa sig strategiska fördelar, av miljö- eller hälsoskäl.

Tyvärr har det gett resultat. Sedan 1995 har ingen frihandelsförhandling lett till globala avtal. Det tidiga 2000-talets socialistiska antiglobaliseringsaktivister till vänster har fått sällskap av högerpopulister och nationalister, som fortsätter att sprida myter om den så kallat barbariska globaliseringen.

Detta är den pedagogiska utmaningen för liberaler i alla länder. Frihandeln behöver göra comeback på global nivå.

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
Visa flera posten